Úvodní strana

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR

Informace o zpracování osobních údajů - GDPR

Ochranu osobních údajů považujeme za důležitou a nezbytnou součást našich systémů a procesů. V souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále také „GDPR“) a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) předkládáme následující prohlášení.

SPRÁVCE

VEGA Dobříš spol. s r.o. 
DIČ: CZ26423553 
Sídlo: Roháčova 145/14, 13000 Praha - Žižkov 
Zápis u OR: Městského soudu v Praze oddíl C, vložka81128 
Zastoupen: Zdeňkem Dvořákem, jednatelem společnosti
E-mail: zdenek.dvorak@vega-dobris.cz

(dále jen jako „Správce“)

Kontaktní údaje Správce

Datová schránka:vik9zhr

E-mail:  zdenek.dvorak@vega-dobris.cz
Poštovní adresa: Roháčova 145/14, 13000 Praha - Žižkov 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účel zpracování osobních údajů

  1. Uzavírání obchodních/zprostředkovatelských smluv ( nákup/prodej/zprostředkování ) a obchodních případů

Následující osobní údaje mohou být s Vaším souhlasem zpracovávány pro účely uzavírání obchodních/zprostředkovatelských smluv ( nákup/prodej/zprostředkování ) a obchodních případů.

  • Osobní údaje dle požadavků OZ a další platné legislativy (na základě plnění právních povinností)

       2.       Nabízení obchodu a služeb na základě uděleného souhlasu subjektu údajů Seznam osobních údajů

Následující osobní údaje mohou být s Vaším souhlasem zpracovávány pro účely nabízení obchodu a služeb, nebo za účelem zasílání novinek:

  • Jméno a příjmení
  • Telefonní číslo
  • E-mailová adresa

Poskytnutí osobních údajů není zákonným ani smluvním požadavkem nutným pro uzavření smlouvy. Osobní údaje jsou poskytnuty zcela dobrovolně na základě souhlasu a tento souhlas můžete kdykoli odvolat.

Při zpracování osobních údajů nedochází k profilování na základě automatizovaného zpracování. Zpracování však může být manuální, popř. automatizované.

Vaše osobní údaje nejsou zasílány mimo EU.

Doba uložení Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme na dobu 15 let, pokud není u níže uvedeného souhlasu uvedeno jinak.

 

 

JAKÁ MÁTE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právo odvolat souhlas se zpracováváním osobních údajů

Kdykoli můžete odvolat dříve udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely nabízení obchodu a služeb. Odvolání lze provést například e-mailem, prostřednictvím datové schránky ( je li Vám tato služba dostupná ), či písemně na kontaktní adrese Správce

Odvoláním souhlasu není dotčeno právo na zpracování Vašich osobních údajů před jeho odvoláním.

 

Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování Vašich osobních údajů, máte také Vy při zpracování Vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:

Právo na přístup

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. To vše jste se dozvěděl v těchto Informacích o zpracování osobních údajů. Pokud si však nejste jistý, které osobní údaje o Vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osob­ním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů  e-mailem, prostřednictvím datové schránky ( je li Vám tato služba dostupná ), či písemně na kontaktní adrese Správce

Právo na opravu

Chybovat je lidské. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili. O doplnění či opravu Vašich zpracovávaných osobních údajů můžete požádat  e-mailem, prostřednictvím datové schránky ( je li Vám tato služba dostupná ), či písemně na kontaktní adrese Správce

Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali.  Právo na výmaz Vám však můžeme odmítnout dle zákonných důvodů a to buď v případě, kdy osobní data potřebujeme k plnění smlouvy, nebo nás k jejich uchování zavazuje právní povinnosti či oprávněný zájem Správce. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z ná­sledujících důvodů:

• Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali,

• odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je Váš souhlas nezbytný, a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat (například pro obhajobu na­šich právních nároků),

• využijete svého práva vznést námitku proti zpracování u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů, a my shledáme, že již žádné takové opráv­něné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme, nebo

• ukáže se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Ale mějte prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, nezname­ná to, že ihned smažeme všechny Vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro:

• splnění naší právní povinnosti

• účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, nebo

• určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků

Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech poža­dovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když:

• popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné,

• Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale Vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytl),

• Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo

• vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole „Právo vznést námitku proti zpracování“. Po dobu, po kterou še­tříme, je‑li Vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování Vašich osobních údajů omezit.

Žádost o omezení zpracování Vašich zpracovávaných osobních údajů můžete podat: e-mailem, prostřednictvím datové schránky ( je li Vám tato služba dostupná ), či písemně na kontaktní adrese Správce

Právo na přenositelnost

Máte právo získat od nás všechny Vaše osobní údaje, které jste nám Vy sám poskytl a které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu a na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje Vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a stro­jově čitelném formátu. Požádat o soubor s Vašimi osobními údaji můžete e-mailem, prostřednictvím datové schránky ( je li Vám tato služba dostupná ), či písemně na kontaktní adrese Správce.

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu (viz výše kapitoly „Zpracování bez Vašeho souhlasu“ a „Marketingové aktivity prováděné na základě našeho oprávněného zájmu“).Jde‑li o marketingové aktivity, přestaneme Vaše osobní údaje zpracová­vat bez dalšího; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali. Námitku můžete vznést těmito prostředky: e-mailem, prostřednictvím datové schránky ( je li Vám tato služba dostupná ), či písemně na kontaktní adrese Správce.

Právo na přezkum automatizovaného rozhodnutí

Máte právo žádat přezkum automatizovaného rozhodnutí, a to zejména pokud se domníváte, že takové rozhodnutí je nesprávné. Toto právo můžete uplatnit způso­bem uvedeným níže v kapitole „Jak lze uplatnit jednotlivá práva?“. V rámci tohoto práva můžete požadovat, aby rozhodnutí bylo přezkoumáno člověkem, a můžete vyjádřit svůj názor ve vztahu k takovému rozhodnutí. Žádost o přezkum automatizovaného rozhodnutí můžete podat těmito prostředky: e-mailem, prostřednictvím datové schránky ( je li Vám tato služba dostupná ), či písemně na kontaktní adrese Správce.

Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo po­dat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

 Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na Správce osobních údajů.

 

Správce lze kontaktovat kterýmkoliv z následujících prostředků:

Emailem na: zdenek.dvorak@vega-dobris.cz

Písemně na adrese: Roháčova 145/14, 13000 Praha – Žižkov

Datová schránka: vik9zhr

 

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém  

Uplatnění Vašich práv

Podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Stížnost proti námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

Účinnost INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR ode dne 25.5. 2018

zpět